Μπορούμε να μιλήσουμε για καθυστέρηση λόγου και ομιλίας όταν ένα παιδί που πλησιάζει την ηλικία των 3 ετών:

  • Επικοινωνεί μόνο με νοήματα (π.χ. δείχνει μόνο αυτό που θέλει)
  • Λέει μόνο συλλαβές
  • Έχει πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο
  • Δυσκολεύεται να μιμηθεί λέξεις που ακούει
  • Δεν γίνεται εύκολα κατανοητό από το κοινωνικό του περιβάλλον
  • Δεν ακολουθεί εντολές ή οδηγίες (π.χ. φέρε το παντελόνι σου)
  • Δεν συνδυάζει λέξεις για τον σχηματισμό φράσεων ή μικρών προτάσεων
  • Δεν απαντάει σε κλειστού τύπου ερωτήσεις (π.χ. με «ναι» ή «όχι»)