Το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση στη μαθησιακή διαδικασία από το αναμενόμενο για το μέσο όρο της ηλικίας τους, παρά την φυσιολογική νοητική τους ικανότητα και την επαρκή εκπαίδευση που τους έχει παρασχεθεί.

Τί είναι το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα;

Ένα ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα μπορεί να έχει ως στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς ενός παιδιού, καθώς και την μείωση των συναισθηματικών παραγόντων που το επιβαρύνουν. Απώτερος στόχος ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να είναι η γενίκευση των παραπάνω στην καθημερινότητα του παιδιού και η ανάπτυξη των γνωστικών του δεξιοτήτων.